Kezünkben a JÖVŐ
a barcsi járás integrált

gyermek-
programja

EFOP-1.4.2-16-2016-00004

Projektinformációk

PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-1.4.2-16-2016-00004
NÉV: Kezünkben a JÖVŐ a Barcsi járás integrált gyermekprogramja
KEDVEZMÉNYEZETT: Barcs Város Önkormányzata
SZÉKHELY: 7570 Barcs Bajcsy Zs. u. 46.
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2017.10.01.-2022.05.31. (56 hónap)
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 500 000 000 Ft

A projekt részletes bemutatása

Széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a térség településein élő gyermekek és családjaik számára.

Integrált gyermekprogram

Barcsi járás

Barcs Város Önkormányzata 2017. október 1. óta valósítja meg gyerekesély pályázatát, amely egy széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a térség településein élő gyermekek és családjaik, különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyének növelése érdekében. A közel öt évig tartó projekt hosszú távú célja a szegénység, és azon belül különösen a gyermekszegénység csökkentése:

  • csökkenjen a gyermekeket érő kirekesztés, a lakóhelyi és intézményi szegregáció, valamint az életesélyeket romboló devianciák előfordulása a járás valamennyi településén és intézményében,
  • mérhető módon javuljanak a járásban élő gyerekek továbbtanulási esélyei és eredményei, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, és roma gyerekekre,
  • javuljanak és bővüljenek a gyermekek és családjaik számára nyújtott köz- és közösségi szolgáltatások színvonala és köre úgy, hogy annak eredményeként csökkenjen a szegénység mértéke és újratermelődése.

A cél elérésének érdekében tervezett tevékenységek a leszakadó csoportok, a kirekesztett közösségek felzárkózását szem előtt tartva biztosítják a szegény, hátrányos helyzetű családok társadalmi és közösségi integrációját. A program megvalósítása az EFOP-1.4.2-16-2016-00004 jelű projekt keretében zajlik.

A tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálják, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját.

A komplex fejlesztés célkitűzése a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a szegregáció, enyhítése érdekében a tudásmegosztáson alapuló életvezetési szemléletváltozás előmozdítása minden lehetséges módszer- rel. A szakmai megvalósítás során a szülők és gyermekek egyaránt és együtt kapnak segítséget a projekt tevékenységein keresztül. Ennek érdekében számos klubfoglalkozás, életvezetési, pszichológia, jogi és adósságkezelési tanácsadás, szociális szolgáltatások, tanoda program, korai fejlesztés biztosított a járásban élők számára.

A közel 5 évig tartó projekt (56 hónap) hosszú távú célja a szegénység, és azon belül különösen a gyermekszegénység csökkentése. Az „Kezünkben a JÖVŐ ” elnevezésű projekt célkitűzései összhangban állnak a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. alapvető céljaival, tevékenységei hozzájárulnak az EU 2020 Stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához. A projekt tervezett tevékenységeit, azok indokoltságát és szükségességét egyrészt a pályázathoz csatolt Járási tükör adatai támasztják alá, másrészt az érintett csoportok ellátásában részt vevő helyi, térségi szereplők bevonásával feltárt helyzetkép. Mindez biztosítja a projekt illeszkedését a helyi, járási szintű ágazati stratégiákhoz és szükségletekhez is. A hiányzó szolgáltatások tervezésénél figyelembe vettük a meglévő szolgáltatások mennyiségét és intenzitását is, hogy a kirekesztett közösségek számára azokban a szolgáltatásokban tudjunk kapacitást fejleszteni, amelyekben leginkább hiányt szenvednek, illetve amelyek a felzárkózásukat a leginkább tudják segíteni. A tervezett intézményi fejlesztésekkel és a szolgáltatások elérhetőségének javításával azokat a településeket vagy településen belüli (szegregált) lakóközösségeket célozzuk meg, ahol a járáson belül leginkább sűrűsödik a szegénység és legsúlyosabbak a társadalmi problémák: így Közösségi Szolgáltató Ház működését terveztük Barcs Bem utca szegregátumban és a járás egyik legszegényebb, szegregált településén Somogyaracs településen. A tervezett szolgál- tatóházak nyitott közösségi házak lesznek, melyek komplex szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a gyermekek és családjaik helyzetének javításához.

A komplex fejlesztés célkitűzése a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a szegregáció, enyhítése érdekében a tudásmegosztáson alapuló életvezetési szemléletváltozás előmozdítása minden lehetséges módszerrel. Célunk, hogy a járásban csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, és javuljanak a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai, csökkenjenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái. A meglévő szolgáltatások oly módon alakuljanak át, olyan új szolgáltatásokat kerüljenek bevezetés- re, melyek működése és szemlélete, hozzájárul a szegénység és kirekesztés csökkenéséhez. Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint az innovatív módszerek kidolgozása, szakmai műhelyek megtartása, jó gyakorlatok felkutatása és átadása, célcsoport számára szolgáltatások és képzések nyújtása, szabadidős és fejlesztő programok megvalósítá- sa, civil kezdeményezések és hálózatos együttműködések ösztönzése.

A fenti célok elérését biztosítják a projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

A kapacitáshiány enyhítésére a Járási Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat humán erőforrás bővítése Barcs leghátrányos- abb településrészein és a járás leghátrányosabb településein.

Szakmaközi hálózat létrehozása és működtetése: szakmai műhelyek, szakmai konferenciák, szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések, műhelymunkák, intézmények közötti tapasz- talatcserék szervezése. Járási szintű munkacsoportok létrehozása és működtetése.

  • adósságkezelő és jogász tanácsadás
  • iskolai szociális munkás Babócsa, Darány, Homokszentgyörgy, Lad települések általános iskoláiban Csokonyavisonta,
  • képességfejlesztő tanoda jellegű foglalkozások a járás hátrányos településein (Barcs, Lad, Somogyaracs, Homokszentgyörgy, Vízvár)
  • fejlesztő szakemberek alkalmazása: pszichológus, gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus, logopédus, gyerekorvos, védőnő, gyógytestnevelő

2 Közösségi Ház működésével közösségi, gyermek-és ifjúsági programok megvalósítására nyílik lehetőség a szegregátumokban: Somogyaracs és Barcs településeken. 9 helyszínen nyári napközis foglalkozások keretében az érzelmi, értelmi és közösségi készségek és képességek fejlesztését szolgáló programok kerülnek megszervezésre. Az erdei óvoda komplex programunk a környezeti nevelés speciális színtere, amely az 5-7 évesek számára, 3 napra szervezett program együttest jelent. Célunk: természeti környezetben, óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek tapasztalathoz juttatása élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül.

A prevenciós, felvilágosító tevékenységek megszervezésén keresztül célunk a korai iskolaelhagyás, a deviáns magatartás, a káros szenvedélyek lehetőségének csökkentése a járásban élő gyermekek körében. Ennek egyik eszköze a Szimfónia program, egy olyan szociális program, amely a zene eszközével ér el főként hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket azzal a céllal, hogy a hangszeres zeneoktatás, a zenekarépítés és az együttzenélés örömének megtapasztalásával közösségi élményhez juttassa őket. A Szimfónia program megvalósítását Babócsa, Homokszentgyör- gy és Barcs településeken tervezzük.

Pályaorientációs tevékenységek: pályaorientációs program, pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadás, motivációs tréningek klubok, fórumok, a fiatalok munkaerő-piaci részvételére felkészítő készség és képesség kibontakoztató programok szervezése

A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztését célzó tevékenységek: tájékoztató, felvilágosító fórumok szervezése a szülőknek csoportosan (védőnővel, fejlesztőpedagógussal, szakembe¬rekkel), szülő klubok létrehozása, baba-mama klubok működtetése, a szakemberek és szülök találkozására rendszeres és elérhető színtér biztosítása, az otthoni fejlesztéshez szükséges információk átadása, be¬mutatása, közös elsajátítása. A tevékenységek keretében segítünk felkészíteni a leendő szülőket a szülésre illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújtunk, egyéni és csoportos konzultációt biztosítunk, támo¬gatjuk a munkaerő-piacra való visszatérést. Ezeknek a céloknak megfelelően programunk megvalósításába, olyan külső szakembereket vonunk be, akik hiteles és elhivatott képviselői a szakmájuknak. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a járás bölcsődéjében, és az óvodákban előadásokat, csoportfoglalkozásokat szervezünk. A szülők számára gyermeknevelést támogató motivációs képzéseket, rendezvénysorozatokat szervezünk. Baba-mama klub működését tervezzük 5 településen: Csokonyavisonta, Darány, Homokszentgyörgy, Istvándi, Somogyaracs. Dúdoló foglalkozások Babócsa, Csokonyavisonta, Darány, Homokszent¬györgy, Lad településeken, Szülő klub pedig Barcson fog működni havi rendszerességgel.

A pályázati fejlesztések fenntarthatóságára a helyi közösségek partneri együtt- működésében kidolgozásra kerül a Nemzeti Stratégiához illeszkedő, helyi szintű rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat tartalmazó gyermekesély stratégia és cselekvési terv a járásban élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

Kapcsolat

gyerekeselybarcs@gmail.com

Gyerekesély Bizottság

A Gyerekesély programunk keretében 2018. március 27-én alakult meg a Gyerekesély Bizottság.
A Bizottság munkájával kapcsolatos további információt a Gyerekesély Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvekben találnak:

Kezünkben a JÖVŐ

EFOP-1.4.2-16-2016-00004

A Barcsi járás integrált gyermekprogramja